CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE organizează concurs în data 13.09. 2021, ora 10,00 pentru ocuparea postului de șofer microbuz școlar, 1 normă, durată nedeterminată, conform legislaţiei în vigoare.

Având în vedere: Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare ;

Hotărârea nr.1027 din 11 noiembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacat sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR TÂRGOVIȘTE organizează în zilele de 13.09.2021 (proba scrisă), 15.09.2021, (proba practică) şi 16.09.2021 (interviul), la sediul Clubului Sportiv din Târgoviște, Str. Maior Spirescu nr.5, concurs pentru ocuparea postului de  șofer microbuz școlar.

    1.Condiţii generale de ocupare a postului:

 1. Are cetăţenia română, şi cu domiciliul în România;
 2. Cunoştinţe de limba română scris şi vorbit;
 3. Are vârsta minimă 18 ani;
 4. Are capacitatea deplină de exerciţiu;
 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată în baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. Nu a fost condamnat sau condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori a autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitare

  2.Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de șofer.

 1. Studii medii de specialitate/profesionale/calificare, în domeniu;
 2. Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ;
 3. Abilităţi pentru munca în echipă;
 4. Răspunde de inventarul încredinţat;
 5. Disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end;
 6. Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
 7. Cunoştinţe de legislaţie specifică locului de muncă;
 8. Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI;
 9. Vechime în muncă 3 ani;
 10. Atestat coordonator trafic.

  TIPUL PROBELOR DE CONCURS:

 • Probă scrisă –  100 puncte
 • Proba practică – 100 puncte
 • Interviu – 100 puncte

Concursul se organizează în trei etape, după cum urmează:

 1. În data de 13 septembrie 2021, ora 10,00 – proba scrisă care constă într-o lucrare ce va conţine răspunsuri la subiectele de concurs desprinse din bibliografia prezentată mai jos;
 2. În data de 15 septembrie 2021,ora 10,00 – proba practică care constă în abilitatea conducerii unui microbuz școlar;
 3. În data de 16 septembrie 2021ora 10,00 – proba interviul, care va putea fi susţinut doar de acei candidaţi care au obţinut minim 50 de puncte dintr-un maxim de 100 de puncte la proba scrisă.

Dosarele pentru înscrierea în vederea participării la concurs vor putea fi depuse în  perioada 23.08.2021 – 03.09.2021, între orele 10.00-14.00 la secretariatul Clubului Sportiv Școlar Târgoviște, Str. Maior Spirescu nr.5 şi trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, raport REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazier judiciar
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 30 de zile anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae ;
 8. copie conformă atestat coordonator trafic.

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de către Comisia de concurs în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

 

  Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea anunţului 23.08. 2021
Înscrierea candidaţilor 23.08.2021 – 03.09.2021, orele 10.00-14.00
Evaluarea dosarelor 06.09.2021
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 07.09.2021
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 08.09.2021- orele 10.00-14.00.
Afişarea soluţionării contestaţiilor 09.09.2021
Proba scrisă 13.09.2021, ora 10,00
Afişare rezultate probă scrisă 13.09.2021, ora 16.00
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 14.09.2021, ora 09.00 – 13.00
Afişarea soluţionării contestaţiilor 14.09.2021 , ora 16.00
Proba practică 15.09.2021,  ora 10.00
Afişare rezultate proba practică 15.09.2021.  ora 13.00
Interviu 16.09.2021, ora 10.00
Afişare rezultate interviu 16.09.2021, ora 15.00
Afişare rezultat final 16.09.2021, ora 16.00

 

  Prezentare la post în data de 20.09.2021.

 

Tematica şi bibliografia pentru ocuparea postului de șofer:

 • Legea nr.1/2011,Legea Educaţiei Naţionale cu modificările şi completările ulterioare;
 • Norme PSI/2000 emise de Ministerul Educaţiei şi Cercetării cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;
 • OUG nr.195/2002 republicata- privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.670/03.08.2006.
 •  Hotarire nr.1391/2006 actualizata – pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002, publicată în Monitorul Oficial nr.876/26.10.2004

Deschide Anunt in format PDF